CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG


Công ty cam kết chịu trách nhiệm về môi trường và có nhiệm vụ kiểm soát và phát triển quy trình bảo vệ môi trường liên tục theo hướng dẫn sau

1. Tuân thủ nghiêm ngặt luật môi trường và các quy định khác có liên quan đến công ty. Cam kết với các điều khoản và điều kiện của khách hàng, cộng đồng và xã hội bằng cách coi đây là trách nhiệm quan trọng của mọi thành viên trong tổ chức.

2. Cam kết giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm từ các hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái cũng như các hoạt động tạo ra chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, nước thải, hơi hóa chất, bụi và các hoạt động khác do hoạt động kinh doanh của tổ chức gây ra.

3. Công ty thực hiện phân bổ nguồn lực đáng giá và cam kết bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên được coi là nhiệm vụ của mọi lãnh đạo và nhân viên ở tất cả các cấp của công ty

4. Công ty coi quản lý môi trường là một yếu tố trong hoạt động kinh doanh và cam kết duy trì và phát triển hiệu quả hệ thống quản lý môi trường phù hợp với yếu tố rủi ro trong môi trường hoạt động kinh doanh và bao quát các hoạt động liên quan đến các đối tác kinh doanh và các bên liên quan

5. Công bố các chính sách, hệ thống quản lý và thông tin liên quan đến môi trường cho công chúng, những người quan tâm và cam kết thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao việc thực hiện chính sách môi trường của công ty.

Home