CHỨNG NHẬN

ISO 9001 CPPL
ISO CPPL
FFSC22000_CPPL
GMP_HACCP_CPPL

FSSC 2200 (Chứng nhận An toàn Thực phẩm 22000) là chứng nhận về quản lý hệ thống an toàn thực phẩm, đảm bảo sự an toàn của sản phẩm trong quá trình sản xuất và kiểm soát các rủi ro và hệ thống an toàn thực phẩm. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào chương trình an toàn của chúng tôi trong túi dệt PP cho ngành thực phẩm.

ISO 9001 (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) ISO 9001 là tiêu chuẩn Quốc tế về kiểm soát chất lượng quy định việc kiểm soát nguyên liệu, thiết bị chất lượng cao, máy móc tiêu chuẩn cao và chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm.

ISO 14001 là một chính sách môi trường được tạo ra theo phạm vi của hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường giúp tổ chức bảo vệ môi trường và cải thiện hoạt động của họ.

GMP (Thực hành sản xuất tốt) là một hệ thống chất lượng liên quan đến việc kiểm soát chất lượng và nhà sản xuất thực phẩm. Các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm được chia thành 3 loại:

  • Sinh học – vi khuẩn, nấm và vi rút.
  • Hóa chất – thuốc trừ sâu hoặc chất làm sạch.
  • Vật lý – thủy tinh vỡ, chất thải bao bì hoặc thạch cao.

HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là một chương trình phát triển để đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát khả năng ô nhiễm chất gây dị ứng. Các điểm kiểm soát tới hạn được chia thành 3 phần:

  • Sinh học – vi khuẩn, vi sinh vật và vi rút.
  • Hóa chất – nấm độc, thuốc kháng sinh hoặc chất bảo quản.
  • Vật lý – thủy tinh vỡ, chất thải bao bì hoặc thạch cao.
Home