PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi tin rằng sự bền vững lâu dài đến từ việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.

C.P. Poly-Industry luôn cam kết thực hiện các chương trình giúp phát triển bền vững hơn. Chúng tôi đã và đang liên tục thực hiện nhiều dự án liên quan như khí thải carbon, đi xe đạp lên, đi xe đạp xuống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đảm bảo về cơ bản trẻ em, con người, quốc gia và toàn cầu của chúng ta được chăm sóc tốt.

Home