CHÍNH SÁCH KINH DOANH


1. Sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan với giá cả hợp lý và giao hàng đúng thời hạn để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp

2. Ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ gây ra ảnh hưởng đến môi trường không khí, nước, đất và tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, quản lý một cách có hệ thống bắt đầu từ quá trình lựa chọn trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu thô, kiểm soát chất thải và quan tâm đến môi trường lao động đồng thời thúc đẩy phát triển khác theo khuôn khổ bền vững để tuân thủ các tiêu chuẩn mong đợi của các bên liên quan.

3. Thực hành và phát triển hệ thống 5s; quản lý sức khỏe và an toàn lao động để giảm thiểu, kiểm soát và ngăn ngừa các tình huống có thể gây rủi ro cho người làm việc, các bên liên quan, tài sản hoặc môi trường làm việc.

4. Liên tục cải thiện và phát triển năng lực năng lượng bằng cách xem xét trước hết từ việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ sử dụng năng lượng hiệu quả và thiết kế để nâng cao năng lực năng lượng cho hoạt động của công ty có hệ thống.

5. Tạo nhận thức và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực đồng thời tiết lộ cho nhân viên, hợp đồng phụ, các bên liên quan và công chúng biết

6. Hoạt động tuân thủ các quy định và triển khai các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, mục tiêu và đề ra kế hoạch bằng cách diễn tập, rà soát rủi ro để cải tiến và phát triển hoạt động thông qua sự tham gia của tất cả các bộ phận các cấp trong tổ chức nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Home